Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων - Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Script@StaffClock

StaffClock: Ηλεκτρονικό Παρουσιολόγιο, Διαχείριση Αδειών, Ημερολόγιο Κίνησης

Για ισχυρή οργάνωση

Η εφαρμογή StaffClock είναι μέρος (module) της σουίτας Script@Suite. Περιέχει τρία λειτουργικά υποσυστήματα:

 • Παρουσιολόγιο - καταγραφή & διαχείριση παρουσιών των εργαζομένων
 • Διαχείριση και παρακολούθηση Αδειών των υπαλλήλων
 • Ημερολόγιο Κίνησης καταγραφή των εξωτερικών ραντεβού και εργασιών των εργαζομένων

Η εφαρμογή λειτουργεί σε συνδυασμό με τις συσκευές ανάγνωσης προσέλευσης και αποχώρησης υπαλλήλων. Οι συσκευές αυτές δουλεύουν με διάφορους τύπους αναγνώρισης όπως: προσωπικές κάρτες, μπρελόκ, fingerprint κα.

Τρέχων νομοθετικό πλαίσιο

Τήρηση ωραρίου εργασίας
(ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/28874, 21/10/2013 με θέμα : «Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.»)

Ενδεικτικές Λειτουργίες

 • Αυτόματη καταγραφή της προσέλευσης/αποχώρησης των υπαλλήλων μέσω ηλεκτρονικών συσκευών (Clock Terminals)
 • Κύκλωμα διαχείρισης απεριόριστου αριθμού υπαλλήλων με καταγραφή όλων των στοιχείων του (προσωπικά στοιχεία, υπηρεσιακά στοιχεία, φωτογραφία, κλπ)
 • Διαχείριση ημερολογιακών προγραμμάτων με καταγραφή επίσημων τοπικών αργιών, διαφορετικών ωραρίων υπαλλήλων, βάρδιες, κλπ
 • Αποτύπωση αργιών
 • Δυνατότητα σύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης προσωπικού (HR)
 • Καταγραφή αδειών (Ολοήμερων – Ωριαίων)
 • Επιπλέον χειροκίνητη καταγραφή/τροποποίηση προσέλευσης/αποχώρησης υπαλλήλων από εξουσιοδοτημένους χρήστες – δυνατότητα καταχώρησης προσωπικών μηνυμάτων και παρατηρήσεων
 • Μαζική εισαγωγή στοιχείων προσέλευσης/αποχώρησης υπαλλήλων από αρχεία
 • Σύστημα διαχείρισης πολλαπλών εξόδων/εισόδων των υπαλλήλων από την υπηρεσία
 • Αναλυτικές και συγκεντρικές εκτυπωτικές αναφορές του παρουσιολογίου των υπαλλήλων ανά υπηρεσία / διεύθυνση / τμήμα Real-time εμφάνιση ειδοποίησης (alert) προσέλευσης/αποχώρησης των υπαλλήλων στους προϊσταμένους τους μέσω ειδικής εφαρμογής στον υπολογιστή του προϊσταμένου
 • Αποστολή email στους προϊσταμένους με την ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία εικόνα προσέλευσης/αποχώρησης των υπαλλήλων ευθύνης τους
 • Παρουσίαση συγκεντρωτικών στοιχείων παρουσιολογίου με online γραφήματα
 • Δυνατότητα εισαγωγής σχολίων από τους υπαλλήλους κατά την προσέλευση/αποχώρηση
 • Δυνατότητα εισαγωγής υπενθυμίσεων προς κάποιους υπαλλήλους από τους προϊσταμένους τους για ανάγνωση αυτού κατά την διαδικασία προσέλευσης
 • Εξαγωγή όλων των στοιχείων σε αρχεία δεδομένων
 • Πλήρη παραμετροποίηση της εφαρμογής και των φορμών της από τον διαχειριστή, για την προσαρμογή αυτής στην εύρωστη λειτουργία της υπηρεσίας
 • Δυνατότητα πολλών χρηστών στην εφαρμογή με καθορισμό των δικαιωμάτων σε αυτήν για κάθε λειτουργία, από τον διαχειριστή
 • Ειδικό module (agent) του προγράμματος σε κάθε ΗΥ υπαλλήλου ώστε να παρακολουθεί μόνο τα στοιχεία του προσέλευσης, αποχώρησης, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματα του προϊσταμένου του
 • Συμβατό με όλες τις εκδόσεις των Windows από την έκδοση Windows XP και άνω