Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων - Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Script@Conference (Script@Συμβούλια)

Διαχείριση & παρακολούθηση Δημοτικών Συμβουλίων

Λειτουργίες

Παραμετροποίηση:

 • οργάνωση/παραμετροποίηση (όργανα, μέλη - τακτικά/έκτακτα/αναπληρωματικά, τύποι αποφάσεων, πρότυπα έγγραφα)
 • συλλογή προτάσεων θεμάτων από τους υπαλλήλους

Προγραμματισμός συνεδρίασης:

 • επιλογή θεμάτων
 • προγραμματισμός συνεδρίασης
 • επιλογή μελών
 • αυτόματη πρωτοκόλληση – αποστολή πρόσκλησης με mail

Διεξαγωγή συνεδρίασης:

 • διαχείριση παρουσιολογίου
 • καταγραφή αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

Αποφάσεις:

 • αυτόματη καταγραφή αποφάσεων
 • αυτόματη πρωτοκόλληση απόφασης
 • αυτόματη παραγωγή Πρακτικών, Διαβιβαστικών κα.
 • ανάρτηση στη Διαύγεια