Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων - Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Εφαρμογές Script@Suite

Σουίτα εφαρμογών ηλεκτρονικής διαχείρισης & αρχειοθέτησης εγγράφων (Document management) - πλατφόρμα ροής εργασίας (Workflow) Script@Suite

Μέσα στο νέο, δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί στον Δημόσιο Τομέα, λόγω της οικονομικής κρίσης, η οργάνωση των υπηρεσιών αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της Διοίκησης. Με πραγματικό στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του κάθε φορέα, οι υπεύθυνοι προσπαθούν να βρουν διοικητικές και τεχνολογικές λύσεις.

Το Script@Suite απαντά και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογίες στην Πληροφορική και στις Επικοινωνίες, αποτελεί ένα ισχυρό διοικητικό εργαλείο για την αναδιοργάνωση και αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Το Script@Suite επιτρέπει να αποκτηθεί μια ενιαία και ολοκληρωμένη εικόνα της εσωτερικής λειτουργίας ενός φορέα.

Δίνει τις λύσεις στους άξονες:

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άμεση ανταπόκριση στο τρέχων νομοθετικό (θεσμικό) πλαίσιο:

Το Script@Suite παρέχει:

 • τήρηση του ωραρίου εργασίας
 • (ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/28874, 21/10/2013 με θέμα : «Έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.»)
 • σύστημα χρονοσήμανσης εγγράφων
 • (ΥΑΠ/Φ.40.4/163, 22/02/2013 με θέμα : «Ρυθμίσεις για

  α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χαρτοσήμανσης

  β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ

  γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.»)

 • δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής
 • σημαντική βοήθεια στην αξιολόγηση δομών στους τομείς:
 • 1. αναδιοργάνωση των διαδικασιών δηλ. αξιολόγηση, κατάργηση, απλούστευση, συγχώνευση μέσω του ενσωματωμένου ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ εργαλείου σχεδιασμού ροής εργασιών.

  2. μελέτη οργανογράμματος του Δήμου: αλλαγές, συγχωνεύσεις από το εργαλείο σχεδιασμού και εφαρμογή του Οργανογράμματος.

  3. αξιολόγηση και βελτίωση της παραγωγικότητας / αποδοτικότητας των διαδικασιών

  4. στρατηγικής και προγραμματισμού

  5. βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη

  6. συντονισμού, επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στις υπηρεσίες του Δήμου

  7. μετακινήσεις και επιμορφώσεις των υπαλλήλων